STANOVY

 

Asociácia Mid Age golfistov Slovenska. (AMAGS)

Slovak Mid Age Golf Association

založená v Bratislave dňa 29.11. 2008

 

Článok  1

Názov a sídlo

 

1.1. Asociácia Mid Age golfistov Slovenska (ďalej AMAGS) je dobrovoľným občianskym združením občanov v rámci SR, založeným podľa zákona č.83/1990 o združovaní občanov.

 

1.2. AMAGS má samostatnú právnu subjektivitu.

 

1.3. Združenie používa oficiálnu skratku AMAGS.

 

1.4. Sídlom AMAGS je Miletičova 44, 821 09 Bratislava, prevádzka: Tee Time, s.r.o.

 

1.5. V medzinárodnom styku sa bude používať anglický názov Slovak Mid Age Golf Association

 

 

 

 

 

Článok 2

Ciele a činnosť AMAGS

 

2.1. AMAGS združuje členov golfových klubov pôsobiacich v rámci Slovenskej golfovej asociácie, ktorí majú štatút MID AMATÉR za účelom športovej a spoločenskej činnosti súvisiacej s golfovou hrou.

 

2.2.       Zastupujeme športové záujmy svojich členov vo vzťahu k iným subjektom (SKGA, iné golfové kluby a pod.)

 

2.3.   AMAGS organizuje alebo sa spolupodieľa na organizovaní golfových súťaží, zostavuje rebríček hráčov (muži a ženy) so štatútom MID AMATÉR, dáva návrh nominácie reprezentantov Slovenska v tejto kategórii na schválenie Prezídiom SKGA a  kapitánom reprezentácie SR  na medzinárodné turnaje.

 

2.4.   Komunikácia so zahraničnými golfovými organizáciami.

 

2.5.      Získavanie finančných a materiálnych prostriedkov od fyzických a právnických

            osôb za účelom podpory činností AMAGS.

 

2.6. Vytváranie ekonomických, materiálno – technických, personálnych podmienok na činnosť AMAGS.

 

2.7. Vykonávanie hospodárskej činnosti.

 

2.8. Hospodárenie s majetkom AMAGS.

 

 

 

Článok 3

Členstvo

 

 

3.1 MID AMATÉR - pre účely týchto stanov sa rozumejú muži od kalendárneho roku, v ktorom dosiahli 35 rok svojho veku a platí do 55 roku svojho veku. Ženy od kalendárneho roku, v ktorom dosiahli 30 rok svojho veku a platí do 50 roku svojho veku.

 

3.2 Podmienkou pre štatút MID AMATÉR je členstvo v golfovom klube, ktorý je členom Slovenskej golfovej asociácie.

 

3.3 Členstvo vzniká na základe riadnej členskej prihlášky a zaplatenie členského poplatku, ktorého výšku stanovuje  AMAGS.

 

3.4 O prijatí za člena rozhoduje  Prezídium AMAGS.

 

3.5 K neprijatiu musia byť mimoriadne a závažné dôvody. O definitívnom

           zamietnutí žiadosti rozhoduje Členská schôdza AMAGS.

 

3.6 Zánik členstva:

           a) Písomným požiadaním člena.

           b) Vylúčením člena

 

3.7 Členstvo podľa bodu 3.6., a) končí vždy ku koncu mesiaca, v ktorom člen   o ukončenie požiadal. Na vrátenie alikvotnej časti ročného členského príspevku nie je nárok.

 

3.8 O vylúčení člena na návrh Prezídia rozhoduje Členská schôdza AMAGS. Členstvo zaniká okamihom schválenia príslušného uznesenia o vylúčení člena.

 

 

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 

 

Práva členov

 

4.1. Všetci členovia AMAGS majú :

 

        a) právo zúčastňovať sa na činnosti AMAGS

        b) voliť a byť volení do orgánov AMAGS

        c) navrhovať kandidátov do orgánov, výborov a komisií  AMAGS

        d) právo zúčastniť sa Členskej schôdze AMAGS

        e) zúčastňovať sa na športových a spoločenských akciách

organizovaných AMAGS

        f) predkladať návrhy na činnosť AMAGS

 

 

 

Povinnosti členov

 

4.2. Člen je povinný najmä:

       a) zaplatiť ročný členský príspevok schválený Konferenciou AMAGS do 28.2.

           bežného roku na účet AMAGS.

       b) Dodržiavať Stanovy AMAGS.

       c) Plniť uznesenia orgánov AMAGS.

       d) Dodržiavať golfové pravidlá a golfovú etiketu.

 

 

 

Článok 5

Orgány AMAGS

 

5.1.  Členská schôdza

5.2.  Prezídium

5.3.  Revízna komisia

 

 

Článok 6

Členská schôdza

 

6.1.  Najvyšším orgánom AMAGS je Členská schôdza (ČS) tvorená všetkými

        členmi AMAGS.

 

6.2.  Členská schôdza sa schádza jedenkrát do roka, spravidla do 3 mesiacov

        po  ukončení hospodárskeho roka, zvoláva ho prezident AMAGS.

 

6.3. Členská schôdza:

 

         a) Schvaľuje správu o činnosti Prezídia za posledné obdobie

         b) Schvaľuje správu o hospodárení prednesenú Revíznou komisiou.

         c) Schvaľuje Stanovy AMAGS a ich zmeny.

         d) Schvaľuje plán činnosti na najbližšie obdobie

         e) Schvaľuje členstvo AMAGS v organizáciách doma i v zahraničí.

          f) Schvaľuje zánik AMAGS.

         g) Volí a odvoláva členov prezídia ako aj členov revíznej komisie okrem členov

             prezídia a revíznej komisie, ktorí sú zakladajúcimi členmi AMAGS.

         h) Schvaľuje volebný poriadok na voľbu členov prezídia a členov revíznej

             komisie.

         i)  Rozhoduje o zrušení združenia likvidáciou, alebo bez likvidácie, t.j. o zlúčení

             s iným občianskym združením.

 

 

6.4. Mimoriadna Členská schôdza sa koná na základe rozhodnutia Prezídia,

       alebo ak o to písomne požiada aspoň 30 percent členov a označí účel konania

       takejto mimoriadnej Členskej schôdze.

 

 

 

6.5.    Zvolanie Členskej schôdze

 

a) Pozvánku na Členskú schôdzu zašle Prezídium všetkým členom aspoň 4 týždne pred jeho konaním písomne alebo e-mailom. V prípade zvolania Členskej schôdze podľa článku 6.4. takáto Členskú schôdzu musí zvolať Prezídium v lehote troch týždňov odo dňa, keď mu takáto žiadosť bola doručená.

b) Program a miesto konania Členskej schôdze musí byť uvedené v pozvánke. Ak sa má prijať uznesenie o veci, ktorá nebola v  programe ani v dodatočnom oznámení je potrebné, aby bolo prijaté jednomyseľne, a to pri účasti min.90% členov AMAGS.

 

 

6.6     Uznášania schopnosť

 

a) Riadne zvolaná Členská schôdza bude uznášania schopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AMAGS s riadnym členstvom.

b) V prípade, že ČS nie je uznášania schopná bude sa Členská schôdza konať o 2 hod. na tom istom mieste. K uznášania schopnosti v tomto prípade postačuje 30% účasť.

c) Ak ani potom nie je ČS uznášania schopná koná sa bez odkladu  a k uznášaniu schopnosti postačuje 10% prítomnosť všetkých členov AMAGS.

d) K zmenám stanov a zrušeniu AMAGS je potrebný  2/3  súhlas účastníkov ČS, pričom sa ho musí zúčastniť min. 2/3 všetkých členov.

 

 

Článok 7

Prezídium AMAGS

 

7.1.   Prezídium je štatutárnym orgánom AMAGS a riadi jeho  činnosť  v období

         medzi Členskými schôdzami AMAGS. Prezídium je volené na obdobie 4 rokov.

 

7.2. Prezídium AMAGS tvoria v prvom volebnom období zakladajúci členovia, ktorí sa ujmú funkcií ihneď po zaregistrovaní združenia na Ministerstve vnútra SR.

 

7.3    Prezídium schvaľuje vylúčenie člena alebo neprijatie za člena.

 

7.4    Členovia prezídia si volia a odvolávajú prezidenta a viceprezidenta, pričom viceprezident

          zastupuje prezidenta v oblasti výkonov štatutárnych práv.

 

7.5    Prezídium vykonáva funkciu orgánu združenia prostredníctvom svojich členov. V mene

         združenia voči tretím osobám koná prezident a jeden člen prezídia.

 

7.6    Prezídium vykonáva aj prvostupňovú disciplinárnu právomoc, pričom sa riadi disciplinárnym

          poriadkom, ktorý je zhodný s disciplinárnym poriadkom SKGA. A riadi sa platnými dokumentmi

          SKGA, EGA a R&A.

 

7.7    Prezídium má 5 členov. ktorými sú:

          Prezident

          Viceprezident

          Tajomník

          Hospodár

          Člen

 

7.8   Za svoju činnosť zodpovedá výhradne členskej schôdzi AMAGS.

 

7.9   Vo svojej činnosti sa predovšetkým orientuje na plnenie cieľov  združenia

         a uznesení Členskej schôdze .

 

7.10.  Prezídium najmä:

 

         a)  Pripravuje a zvoláva Členskú schôdzu AMAGS.

       . b)  Organizuje a spoluorganizuje golfové súťaže  doma i v zahraničí

         c)  Informuje členov o svojich aktivitách všetkými dostupnými prostriedkami

              najmä  na webe, e-mail  a prostredníctvom klubov.

         d)  Spolupracuje s SKGA, klubmi a asociáciami doma i v zahraničí.

         e)  Zostavuje kalendár golfových podujatí, ktoré organizuje, alebo

              spoluorganizuje.

         f)   V súlade s cieľmi a ČS schváleným plánom  AMAGS hospodári s majetkom

  a finančnými prostriedkami AMAGS

         g)  Na základe písomnej požiadavky zvoláva mimoriadne ČS.

         h)  Rozhoduje o všetkých záležitostiach,  ktoré neprislúchajú na rozhodnutie

              ČS.

          i)  Menuje a odvoláva likvidátora v prípade zrušenia združenia likvidátorom.

          j)  Prezídium stanovuje výšku ročného členského príspevku.

 

7.11.  Prezídium zasadá najmenej raz za štvrťrok.

          Prezídium je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia aspoň traja členovia.

          Zo svojich zasadnutí vyhotovuje zápis.

 

7.12.   Prezídium rozhoduje hlasovaním. Rozhodnutie je prijaté nadpolovičnou

          väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas

          prezidenta.

 

7.13.  Prezídium pre svoju činnosť vytvára výbory a pracovné komisie, ktoré sú

          pomocnými  orgánmi Prezídia.

 

7.14. Zasadnutí Prezídia sa môžu zúčastniť s hlasom poradným:

         a) predseda (alebo splnomocnený zástupca) Revíznej komisie

         b) predsedovia výborov

         c) prizvaní členovia alebo hostia

 

 

Článok 8

Revízna komisia

 

8.1.  Má troch členov a je kontrolným orgánom voleným AMAGS .

 

8.2.  Funkčné obdobie RK je 4 ročné.

 

8.3.  Revízna komisia kontroluje hospodárenie AMAGS a plnenie uznesení

        konferencie.

 

8.4.  Podáva správu o svojej činnosti a správu o hospodárení Členskej schôdzi AMAGS

 

8.5.  Zástupca RK má právo zúčastňovať sa na zasadaní Prezídia.

 

 

Článok 9

Zásady hospodárenia

 

9.1.  Činnosť AMAGS sa zabezpečuje predovšetkým:

         a) Z členských a ďalších príspevkov členov.

         b) Príspevkov vyšších telovýchovných orgánov a športových organizácii.

         c) Finančnými a vecnými príspevkami

         d) Sponzorskými príspevkami a darmi

         e) Príjmami z reklamných a propagačných akcii

          f) Príjmami z organizovaných športových podujatí.

 

9.2.   Prostriedky budú použité v súlade s platnými predpismi a v súlade

         s rozhodnutiami orgánov AMAGS.

 

9.3.   Účtovníctvo bude vedené v súlade s platnou legislatívou.

 

 

 

Článok 10

Zastupovanie

 

10.1. Asociáciu bude zastupovať voči tretím osobám v právnych a iných pre asociáciu závažných záležitostiach vždy Prezident a jeden člen prezídia a v jeho neprítomnosti viceprezident a jeden člen prezídia spoločne. Takým istým spôsobom majú uvedené osoby právo za asociáciu podpisovať.

 

 

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 

11.1. Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcom Členskej schôdzi dňa  a vstupujú do platnosti dňom ich registrácie na MV SR.

 

11.2. Stanovy AMAGS  môžu byť zmenené alebo doplnené iba rozhodnutím .

 

11.3. Výklad stanov je oprávnený vykonávať len prezident a prezídium AMAGS.

 

11.4. Otázky neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne platnými právnymi  predpismi a organizačným poriadkom AMAGS.

 

 

 

Schválené v Bratislave Členskou schôdzou

 

Dňa 29.11.2008

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Registrácia vykonaná dňa:

 

 

Copyright Asociácia Mid-Age golfistov Slovenska © 2017. AMAGS, Miletičova 44, 821 09 Bratislava, e-mail: info@teetimeagency.sk, tel.: +421 911 904 204