ŠTATÚT REPREZENTANTA

 

 

Štatút reprezentanta v kategórii Mid–Age Slovenskej republiky v golfe

 

Všeobecné podmienky pre zaradenie športovca do kádra reprezentácie Mid-Age Slovenska v golfe

 

 

1. Hráč má platné slovenské občianstvo a svoju platnú hendikepovú autoritu a je členom Asociácie Mid–Age golfistov Slovenska.

 

 

2. U hráča sa posudzuje:

 

doterajšie plnenie kritérií pre zaradenie športovca do družstiev reprezentácie schválených Prezídiom SKGA na základe návrhov realizačného tímu reprezentácie

 

doterajšie výsledky na turnajoch Slovak Mid–Am Tour

 

doterajšie nominácie na medzinárodné podujatia – otvorené majstrovstvá jednotlivých krajín, kontinentálne šampionáty a majstrovstvá sveta, umiestnenie v rebríčku SKGA

 

doterajší prístup k reprezentácii SR, orgánom SKGA, tréningovému programu, správanie sa, hráčova morálka, šírenie svojho dobrého mena, mena klubu, SKGA a Slovenska

 

napĺňanie duchu hry golfu v zmysle čestnosti a rešpekte voči súperom, riadenie sa pravidlami, etiketou, amatérskym štatútom, správne vedenie hendikepu

 

perspektíva hráča – reprezentanta SR v kategórii Mid-Age

 

Práva a povinnosti reprezentanta SR v kategórii Mid-Age

 

Právo reprezentovať Slovenskú republiku na športových podujatiach je pre športovca najvyššou cťou. Svojimi postojmi, prezentovaním občianskej a športovej úrovne reprezentant SR propaguje a formuje svoj vlastný obraz a obraz Slovenskej republiky.

 

 

Reprezentant má právo

 

1. Na základe rozhodnutia AMAGSu mať uhradené náklady spojené s reprezentáciou v zmysle Amatérskeho štatútu.

 

2. Prejaviť svoj názor, subjektívne pocity a konzultovať svoju športovú prípravu s trénerom reprezentácie SR.

 

3. Dožadovať sa plnenia rozhodnutí trénerov reprezentácie schválených AMAGSom.

 

4. V prípade porušenia jeho práv obracať sa na AMAGS.

 

5. Na základe dosiahnutých výborných výsledkov na ME a návrhu trénera reprezentácie byť patrične ocenený v zmysle Amatérskeho štatútu.

 

6. Má právo vzdať sa reprezentácie Slovenskej republiky.

 

 

Reprezentant je povinný

 

1. Dôstojne reprezentovať a dbať o dobré meno svoje, svojho klubu, SKGA, AMAGS a Slovenskej republiky.

 

2. Dbať na sústavné udržiavanie výkonnosti, svojho zdravia. Reprezentant musí dodržiavať všetky zásady uvedené v smerniciach a kódexe Antidopingového výboru SR o používaní zakázaných podporných látok. Za užívanie akýchkoľvek podporných prostriedkov a doplnkov výživy (dovolených aj nedovolených) nesie športovec - reprezentant prísnu zodpovednosť sám.

 

3. Zúčastňovať sa na vybraných a sledovaných turnajoch, ktoré slúžia ako nominačné kritérium pre účasť na medzinárodných, kontinentálnych a svetových podujatiach. Člen kádra reprezentácie je povinný vopred svoju prípadnú neúčasť ospravedlniť u kapitána reprezentácie SR v kategórii Mid-Age.

 

4. Na základe nominácie podávať maximálne výkony a plniť nariadenia trénerov reprezentácie a poverených funkcionárov.

 

5. Na základe pozvania sa zúčastňovať na spoločných sústredeniach reprezentácie, prípadnú neúčasť musí vopred oznámiť trénerovi reprezentácie, resp. poverenému trénerovi podujatia.

 

6. V prípade neúčasti reprezentanta na akciách bez ospravedlnenia môže hroziť reprezentantovi vylúčenie z kádra a strata štatútu reprezentanta.

 

7. V prípade, ak sa reprezentant svojvoľne nezúčastní na nominačnej súťaži, na rebríčkovom turnaji, sústredení, či inej reprezentačnej akcii AMAGS, na ktorú bol pozvaný alebo, kde si jeho účasť vyžaduje nejaké nominačné kritérium a zúčastní sa na inej akcii bez súhlasu trénerov reprezentácie, vyvodí príslušný orgán AMAGS z tohto previnenia dôsledky.

 

8. Na podujatiach reprezentácie SR je povinný dodržiavať správnu životosprávu, je povinný vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov, zakázaných podporných prostriedkov, omamných a psychotropných látok, je povinný správať sa slušne a dôstojne reprezentovať seba, klub, SKGA, AMAGS a Slovenskú republiku.

 

9. Reprezentant musí mať platný cestovný pas alebo iný platný cestovný doklad (v krajinách EÚ), platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 12 mesiacov a uzavreté poistenie liečebných nákladov ako športovec na dobu konania podujatia a ako turista na dni zahraničného výjazdu.

 

10. Na všetkých podujatiach, kedy reprezentuje Slovenskú republiku musí mať oblečenie, ktoré bolo stanovené Asociáciou Mid- Age golfistov Slovenska.

 

11. Hráč sa na domácich aj medzinárodných podujatiach riadi platnými Pravidlami golfu R&A a USGA.

 

Copyright Asociácia Mid-Age golfistov Slovenska © 2017. AMAGS, Miletičova 44, 821 09 Bratislava, e-mail: info@teetimeagency.sk, tel.: +421 911 904 204